Activities and Services

Voorwaarden

Aanvang

van de overeenkomst

Zie verder »

Activities and Services

Voorwaarden

Uitvoering

van de overeenkomst

Zie verder »

Activities and Services

Voorwaarden

Levering

en levertijd

Zie verder »


VOORWAARDEN

JOOST De WebsiteMaker + De BeeldMaker + De TekstMaker = JOOST De Creatieve Maker

IK DRAAG GRAAG MIJN DIGITALE STEENTJE BIJ AAN JOUW WEBSITE !


INTRO

Het betreft hier de algemene voorwaarden die gelden voor diensten die worden afgenomen van Joost van Meeteren Websites.


OFFERTE

OFFERTE door Joost van Meeteren

Door JvM W (= Joost van Meeteren Websites) uitgebrachte offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend.

Een offerte wordt altijd digitaal, per email aangeleverd.

De offerte is een weerslag van wat wij in een gesprek hebben afgesproken, inhoudelijk en qua prijs.
JvM W zal nooit een offerte uitbrengen op basis van een verzoek per email of telefoongesprek.


AANVANG VAN DE OVEREENKOMST

AANVANG VAN CONTRACT bij Joost van Meeteren

Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en JvM W is geldig zodra de opdrachtgever in een Reply zijn of haar 'Akkoord' aan de per email toegezonden offerte aan JvM W meldt.

Zodra JvM W het 'Akkoord' aan de per email toegezonden offerte heeft ontvangen, kan met de opdracht gestart worden.
De opdracht zal voor de overzichtelijkheid in fases verlopen. De bouw van de website zal altijd worden voorafgegaan door implementatie van een hostingspakket. Enzovoorts.


UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

UITVOERING VAN CONTRACT door Joost van Meeteren

JvM W zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

De opdrachtgever levert JvM W alle benodigde data en materialen aan voor een goede uitvoering van het project.

JvM W en opdrachtgever voeren geregeld tussentijds overleg.

JvM W verwacht van de opdrachtgever dat hij of zij actief handelt en meedenkt bij de ontwikkeling van de website.


LEVERING EN LEVERTIJD

LEVERING EN LEVERTIJD door Joost van Meeteren

Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Oplevering van de website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.


AANSPRAKELIJKHEID

AANSPRAKELIJKHEID bij Joost van Meeteren

JvM W is niet aansprakelijk voor een niet tijdige oplevering als die wordt veroorzaakt door de hosting provider van de opdrachtgever.

Tevens is JvM W niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten als die worden veroorzaakt door de hosting provider van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

De eigenaar van de website is namelijk te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar website.


ONDERHOUD

ONDERHOUD Joost van Meeteren

Bij onderhoud en support rekent JvM W in blokken van 5 minuten.

Uurtarief is € 85,00 met vrijstelling van Btw vanwege de KOR-regeling die voor JvM W geldt.

Als je uitgaat van mijn uurtarief van € 85,00, is een half uur werk € 42,50. Als ik 45 minuten onderhoudswerk verricht, kom je uit op € 63,75. Zo blijven de kosten voor jou fair en overzichtelijk.


COPYRIGHT

COPYRIGHT bij Joost van Meeteren

Alle door de opdrachtgever aangeleverde content op de website behoort toe aan de opdrachtgever.

Tenzij het anders is overeengekomen zoals wanneer het materiaal is dat door JvM W is gemaakt of van andere partijen afkomstig is.
In beide laatste gevallen is vermelding van de maker met naam en toenaam aan de orde.


KOSTEN / PRIJZEN

KOSTEN / PRIJZEN bij Joost van Meeteren

De kosten voor een hostingspakket, SSL-certificaat en domeinnaam betaalt de opdrachtgever buiten het vastgestelde bedrag om zoals bepaald in de opdracht.

Alle geoffreerde bedragen zijn vrijgesteld van Btw vanwege de KOR-regeling die voor JvM W geldt.
Dat betekent dat geoffreerde bedragen totaalbedragen zijn zónder Btw.

Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor JvM W naar evenredigheid zal worden gehonoreerd.


BETALING

BETALING aan Joost van Meeteren

De opdrachtgever voldoet binnen 1 week na het versturen van de factuur per email het afgesproken bedrag zoals in de opdracht overeengekomen.
Bij websiteontwikkeling en websitevernieuwing wordt de betaling in 2 termijnen voldaan. Er is sprake van een voorschot bestaande uit de helft van het bedrag vermeld in de offerte. Na levering wordt het restbedrag voldaan.
Het afgesproken bedrag is vrij van Btw vanwege de KOR-regeling zoals hierboven reeds vermeld is.

In het geval dat de opdrachtgever tussentijds de opdracht teruggeeft, zal JvM W een redelijk bedrag in rekening brengen in overeenstemmimg met reeds uitgevoerde werkzaamheden.


PRIVACY

PRIVACY bij Joost van Meeteren

JvM W zal persoonlijke gegevens van de opdrachtgever nooit aan derden verstrekken.

JvM W zal er zorg voor dragen dat de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever veilig opgeborgen zijn.

Zodra de opdracht is uitgevoerd en de betaling van de factuur is voldaan zal JvM W na overleg de inloggegevens van de opdrachtgever vernietigen.


OVERIG

OVERIG bij Joost van Meeteren

De opdrachtgever geeft JvM W toestemming om de domeinnaam met naam en toenaam van de opdrachtgever te tonen op joostvanmeeteren.info en joostvanmeeteren.nl en andere digitale platforms in diens bezit.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn of haar website in al zijn aspecten: veilige logingegevens gebruiken, updates & upgrades van software op de webserver uitvoeren etc.


HOE VINDEN WIJ ELKAAR?

ELKAAR VINDEN door Joost van Meeteren

Als mijn aanpak jou aanspreekt, kun je vrijblijvend contact met mij opnemen.

Je kunt me via LinkedIn bereiken.

Als je op de button hieronder klikt vind je mijn contactgegevens.
Activities and Services

Voorwaarden

Aansprakelijkheid

rond content

Zie verder »

Activities and Services

Voorwaarden

Kosten

en prijzen

Zie verder »

Activities and Services

Voorwaarden

Betaling

en privacy

Zie verder »