Voorbeeldpagina met HTML 2.0

HTML 2.0 kent een beperkt scala aan opmaakmogelijkheden. Vet en cursief zijn opties, maar onderstreepte tekst behoort nog niet tot de mogelijkheden. Die laatste optie verschijnt pas in HTML 3.2.

Het rechts uitlijnen en centreren van tekst is niet mogelijk. Tekst kan alleen links uitgelijnd worden. Er is in HTML 2.0 geen kleuropmaak, lettertype en lettergrootte.

Men kan in deze versie al wel opsommingstekens instellen en hyperlinks maken. Verder kunnen zogenaamde tekstkoppen in zes groottes worden ingesteld en horizontale scheidingslijnen worden gemaakt.


Hieronder vindt u een aantal soorten opmaak die in HTML 2.0 voorkomen:

  1. 1e item in de opsomming
  2. 2e item in de opsomming
    1. 1e subitem binnen 2e item
    2. 2e subitem binnen 2e item
  3. 3e item in de opsomming

Dit is een hyperlink.

Kop 1

Kop 2

Kop 3

Kop 4

Kop 5
Kop 6

In HTML 2.0 zijn de volgende elementen opgenomen:

   A
   ADDRESS
   B
   BASE
   BLOCKQUOTE
   BODY
   BR
   CITE
   CODE
   DD
   DIR
   DL
   DT
   EM
   FORM
   HEAD
   HR
   HTML
   Hx (H1 t/m H6)
   I
   IMG
   INPUT
   ISINDEX
   KBD
   LI
   LINK
   LISTING
   MENU
   META
   OL
   OPTION
   P
   PLAINTEXT
   PRE
   SAMP
   SELECT
   STRONG
   TEXTAREA
   TITLE
   TT
   UL
   VAR
   XMP

Dit overzicht met (opmaak)elementen hierboven is ontleend aan de volgende pagina van : http://www.w3.org/MarkUp/html-spec/html-spec_toc.html.


HTML 1.0 en diens latere versies (2.0, 3.2 en 4.01) zijn gebaseerd op de principes van SGML ('Standard Generalized Markup Language'), een taal waarmee een hiërarchische structuur [ in het HTML-bestand de HTML-sectie met daarbinnen de HEAD-sectie en BODY-sectie ] in een document wordt gecreëerd. De elementen in deze structuur worden afgebakend met zogenaamde tags. Elementen kunnen ook attributen hebben die meer informatie over dat element bevatten [ hier wordt onder andere gedoeld op opmaak, letterkleur et cetera ].
Deze informatie is ontleend aan de website http://nl.wikipedia.org/wiki/Standard_Generalized_Markup_Language.


Het hier gebruikte HTML 2.0-bestand is door 100% gevalideerd.


Het hier gebruikte HTML-bestand is gevalideerd: http://validator.w3.org/.