Voorbeeldpagina met HTML 3.2

HTML 3.2 kent al meer opmaakmogelijkheden dan HTML 2.0. Vet en cursief zijn opties die ook al in 2.0 voorkwamen, waar onderstreepte tekst bij is gekomen.

Het rechts uitlijnen en centreren van tekst is nu mogelijk. In HTML 2.0 kon tekst alleen links uitgelijnd worden. Aan HTML 3.2 zijn kleuropmaak en lettergrootte (5) toegevoegd. Lettertype werd pas in HTML 4 geïntroduceerd.

Net als in HTML 2.0 kan men in deze versie 3.2 ook opsommingstekens instellen en hyperlinks maken. Verder kunnen zogenaamde tekstkoppen in zes groottes worden ingesteld en horizontale scheidingslijnen worden gemaakt. Nieuw in 3.2 zijn de tabellen.


Hieronder vindt u een aantal soorten opmaak die in HTML 3.2 voorkomen:

  1. 1e item in de opsomming
  2. 2e item in de opsomming
    1. 1e subitem binnen 2e item
    2. 2e subitem binnen 2e item
  3. 3e item in de opsomming

Dit is een hyperlink.

Kop 1

Kop 2

Kop 3

Kop 4

Kop 5
Kop 6
Small tekst

Big tekst

Strike tekst

Gekleurde tekst

Links uitlijnen

Rechts uitlijnen

Centreren


In HTML 3.2 zijn de volgende elementen opgenomen:

A
ADDRESS
APPLET *
AREA *
B
BASE
BASEFONT *
BIG *
BLOCKQUOTE
BODY
BR
CAPTION *
CENTER *
CITE
CODE
DD
DFN *
DIR
DIV *
DL
DT
EM
FONT *
FORM
HEAD
HR
HTML
Hx
I
IMG
INPUT
ISINDEX
KBD
LI
LINK
LISTING
MAP *
MENU
META
OL
OPTION
P
PARAM *
PLAINTEXT
PRE
SAMP
SCRIPT *
SELECT
SMALL *
STRIKE *
STRONG
STYLE *
SUB *
SUP *
TABLE *
TD *
TEXTAREA
TH *
TITLE
TR *
TT
U *
UL
VAR
XMP

De met * gemarkeerde elementen zijn nieuw toegevoegd in HTML 3.2.

De elementen SCRIPT en STYLE zijn onderdeel van HTML 3.2, maar uitsluitend als reservering voor de toekomstige integratie van scripts en stylesheets. Ze kennen in HTML 3.2 dan ook nog geen attributen.

Dit overzicht met (opmaak)elementen hierboven is ontleend aan de volgende pagina van : http://www.w3.org/TR/REC-html32.


HTML 1.0 en diens latere versies (2.0, 3.2 en 4.01) zijn gebaseerd op de principes van SGML ('Standard Generalized Markup Language'), een taal waarmee een hiërarchische structuur [ in het HTML-bestand de HTML-sectie met daarbinnen de HEAD-sectie en BODY-sectie ] in een document wordt gecreëerd. De elementen in deze structuur worden afgebakend met zogenaamde tags. Elementen kunnen ook attributen hebben die meer informatie over dat element bevatten [ hier wordt onder andere gedoeld op opmaak, letterkleur et cetera ].
Deze informatie is ontleend aan de website http://nl.wikipedia.org/wiki/Standard_Generalized_Markup_Language.


Het hier gebruikte HTML 3.2-bestand is door 100% gevalideerd. 'Tidy' valideert deze webpagina echter niet volledig.


Het hier gebruikte HTML-bestand is gevalideerd: http://validator.w3.org/.

Handleiding HTML: http://www.handleidinghtml.nl/